ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐

Posted by buddhist on 22/05/2011

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐

*********
๑. พระศาสดาทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพื่ออะไร ?
๑. เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายของภิกษุสงฆ์ และเพื่อชักนำความประพฤติของภิกษุสงฆ์
ให้ดีงาม ฯ
๒. สิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกข์มีเท่าไร ? ว่าโดยหมวดมีอะไรบ้าง ?
๒. มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ มี ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐
ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ อธิกรณสมถะ ๗ ฯ
๓. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติมีเท่าไหร่ ? ต้องด้วยไม่ละอาย มีอธิบายอย่างไร ?
๓. มี ๖ อย่าง ฯ ภิกษุรู้อยู่แล้ว และละเมิดพระบัญญัติด้วยใจด้านไม่รู้จักละอาย ชื่อว่าต้องด้วย
ไม่ละอาย ฯ
๔. เมื่อภิกษุต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไร ?
๔. พึงบอกภิกษุด้วยกันในวันนั้นและพึงแก้ไขด้วยวิธีนั้น ๆ ฯ
๕. สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์เช่นไร ? ภิกษุจะต้องอาบัติถึงที่สุดในเพราะ
ลักทรัพย์ทั้ง ๒ อย่างนั้นเมื่อใด ?
๕. สังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ภิกษุจะต้องอาบัติถึงที่สุด ในเมื่อทำให้ทรัพย์นั้นเคลื่อน
จากที่เดิม ส่วนอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จะต้องอาบัติถึงที่สุด ในเมื่อเจ้าของ
ทอดกรรมสิทธิ์ ฯ


๖. ภิกษุรู้ตัวว่าต้องอาบัติสังฆาทิเสสจึงแสดงอาบัตินั้นต่อภิกษุอีกรูปหนึ่ง อย่างนี้จะพ้นจากอาบัติ
นั้นได้หรือไม่ ? เพราะเหตุไร ?
๖. พ้นไม่ได้ เพราะอาบัติสังฆาทิเสสภิกษุผู้ต้องจะพ้นได้ด้วยการอยู่กรรม ฯ
๗. ที่ลับตา กับที่ลับหู ต่างกันอย่างไร ? ที่ลับทั้ง ๒ นั้น เป็นทางให้ปรับอาบัติได้มากน้อยกว่ากัน
อย่างไร ?
๗. ต่างกันอย่างนี้ ที่ที่มีสิ่งกำบัง เห็นกันไม่ได้ เรียกว่า ที่ลับตา ที่ที่ไม่มีสิ่งกำบัง เห็นกันได้
แต่ฟังเสียงพูดกันไม่ได้ยิน เรียกว่า ที่ลับหู ฯ ที่ลับตาเป็นทางให้ปรับอาบัติได้มากกว่า คือ
ตั้งแต่ปาราชิก สังฆาทิเสส ถึงปาจิตตีย์ ส่วนที่ลับหู เป็นทางให้ปรับอาบัติตั้งแต่สังฆาทิเสส
ลงมา ฯ
๘. ภิกษุรับนิมนต์แล้ว จะไปที่อื่นก่อนหรือหลังฉัน ต้องปฏิบัติอย่างไร ? ถ้าไม่ทำเช่นนั้น ต้อง
อาบัติอะไร ?

๘. ต้องปฏิบัติอย่างนี้ คือ ต้องบอกลาภิกษุอื่นก่อน ฯ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
๙. ผ้าอาบน้ำฝนมีกำหนดขนาดไว้เท่าใด ? ถ้าทำเกินกว่าขนาดนั้นต้องอาบัติ ก่อนจะแสดงอาบัติ
นั้น ต้องทำอย่างไร ?
๙. ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบครึ่ง โดยคืบพระสุคต ฯ ต้องตัดให้ได้ขนาดเสียก่อน ฯ
๑๐. หมวดสารูปในเสขิยวัตร ว่าด้วยเรื่องอะไร ? ข้อว่า “ไม่เอามือค้ำกาย นั่งในบ้าน” คือไม่ทำ
อย่างไร ?
๑๐. ว่าด้วยธรรเนียมควรประพฤติในเวลาเข้าบ้าน ฯ คือไม่นั่งเท้าแขนข้างเดียวก็ตาม สองข้างก็ตาม
ในบ้าน ฯ
*********

ที่มา : หนังสือหลักสูตรนักธรรมตรี

Comments are closed.