ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๘

Posted by buddhist on 22/05/2011

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๘

*********
๑. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
๑. เรียกว่า อกรณียกิจ ฯ มีดังนี้
๑) เสพเมถุน ๒) ลักทรัพย์ ๓) ฆ่าสัตว์ ๔) พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนฯ
๒. ภิกษุฆ่าสัตว์ให้ตาย และพยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติอะไร ?
๒. ฆ่ามนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก ฆ่าอมนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฆ่าสัตว์เดรัจฉาน
ให้ตาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์ พยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติทุกกฏฯ
๓. คำต่อไปนี้ มีความหมายว่าอย่างไร (ก) สจิตตกะ (ข) อจิตตกะ ?
๓. (ก) สจิตตกะ อาบัติที่ต้องเพราะมีเจตนาล่วงละเมิด
(ข) อจิตตกะ อาบัติที่ต้องแม้ไม่มีเจตนาล่วงละเมิด
๔. ผ้าไตรจีวร คือผ้าอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ?
๔. คือ ผ้า ๓ ผืน ที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้สำหรับตนเอง ฯ
ได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าคลุม) ๑ อุตราสงค์ (ผ้าห่ม) ๑ อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) ๑ ฯ


๕. อติเรกบาตร คืออะไร ? ภิกษุเก็บไว้เกินกี่วัน ต้องอาบัตินัสสัคคิยปาจิตตีย์ ?
๕. อติเรกบาตร คือ บาตรนอกจากบาตรอธิษฐาน ฯ เกิน ๑๐ วัน ฯ
๖. เภสัช ๕ ที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ไม่เกิน ๗ วัน ได้แก่อะไรบ้าง ?
๖. ได้แก่ เนยใส ๑ เนยข้น ๑ น้ำมัน ๑ น้ำผึ้ง ๑ น้ำอ้อย ๑
๗. บุคคลที่เรียกว่า ปริพาชก และปริพาชิกา คือใคร ? ภิกษุให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่บุคคล
เหล่านั้น อย่างไรเป็นอาบัติ และอย่างไรไม่เป็นอาบัติ ?
๗. ปริพาชก คือ นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนา
ปริพาชิกา คือ นักบวชผู้หญิงนอกพระพุทธศาสนา ฯ
ให้ด้วยมือของตน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ สั่งให้คนอื่นให้ก็ดี วางให้ก็ดี ไม่เป็นอาบัติ ฯ
๘. เมื่อภิกษุได้จีวรใหม่มา ก่อนที่จะนุ่งห่ม ต้องทำพินทุด้วยสี ๓ สี อย่างใดอย่างหนึ่ง คืออะไร
บ้าง ?
๘. คือ ๑) สีเขียวคราม ๒) สีโคลน ๓) สีดำคล้ำ ฯ
๙. เสขิยวัตร คืออะไร ? ถ้าไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัติอะไร ?
๙. คือ วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุจะต้องศึกษา ฯ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

๑๐. ในพระวินัย กำหนดปีมีกี่ฤดู ? อะไรบ้าง ? ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๒ เป็นฤดูอะไร ?
๑๐. ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑ ฤดูร้อน ๑ ฤดูฝน ๑ ฯ ฤดูฝน ฯ
*********

ที่มา : หนังสือหลักสูตรนักธรรมตรี

Comments are closed.